Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką interdyscyplinarną. Łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z tradycyjnymi metodami badawczymi i procesami myślowymi.
Biuro Kryminalistyczne Scriptum wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki przeniesione na grunt kryminalistyki w celu wsparcia swoich Klientów w zakresie:

  1. Zabezpieczenia śladów zdarzenia (np. wykonania dokumentacji formalnej oraz techniczno-kryminalistycznej z miejsca zdarzenia, np. włamania, uszkodzenia mienia, naruszenia plomb, itp.).
  2. Uzyskania materiału dowodowego i wzorcowego na potrzeby postępowań cywilnych i karnych.
  3. Wykonania ekspertyz kryminalistycznych we wszystkich dziedzinach kryminalistyki (DNA, daktyloskopii, pisma ręcznego i dokumentów, traseologii, fizykochemicznej, toksykologicznej, technicznej analizy obrazu, fonoskopii, mechanoskopii, 
  4. Opinii dotyczącej wartości dowodowej uzyskanego materiału.
  5. Przeprowadzenia czynności oględzin osoby, miejsca lub rzeczy.
  6. Wykonania dokumentacji fotograficznej/filmowej i innej.
  7. Zastosowania pułapek kryminalistycznych mających na celu udokumentowanie określonych zachowań lub zdarzeń (np. kradzieży, włamań, niszczenia mienia).
Powyższe czynności realizują wyłącznie osoby posiadające uprawnienia oraz wiedzę ekspercką i specjalistyczną.