OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Scriptum Sp. z o.o. sp. K.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”), w szczególności kontaktu drogą e-mail lub telefonicznie, a także procesu rekrutacji i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
b) dla prawnie uzasadnionego interesu Scriptum Sp. z o.o. sp. K. w celach marketingowych, kontaktowych, dochodzenia roszczeń związanych z umową, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, analitycznych, archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na Scriptum Sp. z o.o. sp. K., w tym do:
- wypełnienia prawnych zobowiązań nałożonych przepisami prawa podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- wykonania obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy i instytucje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Scriptum Sp. z o.o. sp. K. do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne czy audytorskie.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych:
a) na podstawie zgody –do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
b) w związku z wykonywaniem umowy – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową;
c) ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Scriptum Sp. z o.o. sp. K. lub stronę trzecią – do momentu złożenia sprzeciwu przez stronę;
d) w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.
6. Stronie przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane nie podlegają profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga ich podania lub ich podanie jest niezbędne do wykonania przez Scriptum Sp. z o.o. sp. K. zawartej umowy. W takim wypadku niepodanie niezbędnych danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług lub realizacji umowy.